Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Церква Преображення Господнього

(Церква Святого Миколи)

Пам’ятка архітектури місцевого значення

З другої половини XVII ст. у письмових джерелах у селі Спас згадуються дві дерев’яні церкви – Преображення Господнього і Святого Миколи, у XVIIІ ст. ці святині були замінені у різний час на новіші.

У верхній частині села у 1732 р. розпочалося будівництво церкви Святого Преображення Господнього. У праці Д. Блажейовського вказується, що це була дерев’яна сакральна споруда, будівництво якої тривало протягом 1732–1772 рр. Під час Першої світової війни церква була частково пошкоджена.

На карті 1783 р., де згадані обидва храми, на горі над селом позначене ще й урочище «Монастир» зі збереженими валами. За переказами, там існував монастир. Місцеві жителі використали окремі частини зруйнованої будівлі для спорудження нового храму. Будівництво Церкви перенесення мощей Святого Миколая почалося в останній чверті ХІХ ст. Храм збудований у 1886 р. (проте, у праці
Д. Блажейовського знаходимо іншу дату відкриття церкви – 1836 р.) На місці ж монастиря поставили кам’яний хрест, сьогодні цю місцевість називають «Під монастир».

У 1962 р. храм Святого Преображення Господнього через аварійний стан закрили, а культове майно перенесли до церкви Святого Миколи. Власне, тому у святині, що розташована на рівнинній території в центрі села, дві назви – Преображення Господнього і Святого Миколи.

Це тридільна, одноверха, дерев’яна споруда. Зруб поставлений на фундаменті, кладеному з каміння без розчину. У культовій споруді збереглися оригінальні вікна. На початку 1990-х рр. стіни були шальовані вертикально дошками, дахи, баня та піддашшя покриті бляхою.

Дерев’яна двоярусна дзвіниця розташована з південного заходу від церкви.

Сьогодні це діючий храм, який належить громаді УГКЦ, громада користується новою церквою, зведеною у 1991-1996 рр.

www.iftourism.com

Church of the Holy Transfiguration of the Lord

(Church of St. Nicholas)

An architectural monument of local significance

 Since the second half of the XVII century there was a written mention about two wooden churches - the Holy Transfiguration of the Lord and St. Nicholas - in the village of Spas.  In the XVIII century these shrines were replaced at different times by newer ones.

 In1732 the construction of the Church of the Holy Transfiguration of the Lord began in the upper part of the village. D. Blazheyovsky’s work states that it was a wooden sacred building, the construction of which lasted during 1732–1772. During the First World War, the church was partially damaged.

On the map of 1783, where both temples are mentioned, on the mountain above the village there was also a tract "Monastyr" with preserved ramparts. According to legend, there was a monastery there. Locals used parts of the destroyed building to build a new temple. Construction of the Church of the Transfer St. Nicholas’ Relics  began in the last quarter of the XIX century. The church was built in 1886 (however, in the work of D. Blazheiovsky we find another date of the opening of the church - 1836.) A stone cross was erected on the site of the monastery, today this area is called "Pidmonastyr" (Under the monastery). 

In 1962, the Church of the Holy Transfiguration was closed due to an emergency, the occult property was transferred to the Church of St. Nicholas. That is why in the sanctuary, which is located on the plains in the center of the village, there are two names - the Transfiguration of the Lord and St. Nicholas.

It is a three-part, single-storey, wooden building. The felling is placed on a foundation made of stone without mortar. The original windows have been preserved in the cult building. In the early 1990s, the walls were covered vertically with boards, the roofs, the bathhouse and the attic were covered with tin.

The wooden two-story bell tower is located southwest of the church.

Today, this is an active church, which belongs to the UGCC community, the  community also uses the new church, erected in 1991-1996 .

www.iftourism.com

Made with the assistance of the Spas territorial community