На гору Брустурувата

Маршрут розпочинається від кінцевої автобусної зупинки, що розташована в центрі с. Липовиця. Від зупинки потрібно рухатись на південь польовою дорогою, яка йде попри церкву Чуда Святого Архангела Михаїла (1871 р.). Піднявшись догори, потрібно звернути ліворуч, тут починається урочище Яворинка, з якого відкривається вид на с. Липовиця, хребет Стінка та інші довколишні гори, а на півдні виглядає хребет Аршиця.

Неподалік від урочища Яворинка знаходиться ботанічна пам’ятка природи місцевого значення «Котови», яка отримала свій статус з метою збереження місць зростання ялівцю звичайного. Минаємо урочище Яворинка і заходимо в старий буковий ліс. Пройшовши лісом близько 1.5 км, опиняємось у таємничому «царстві кам’яних велетнів» на горі Брустурувата (1200 м н.р.м.), вершина якої повністю вкрита скельними виступами різної форми.

З гори Брустуруватої можна продовжити рух хребтом Явірник в сторону с. Гриньків. За 1.5 км від вершини виходимо на більшу галявину, внизу якої є джерело, а неподалік залишки військового поховання часів Першої світової війни. Взагалі Явірник є цікавим, крім природи, і своєю історією, адже тут у лютому 1915 р. проходили кровопролитні бої між солдатами Російської імперської армії, які базувались на цьому хребті, і вояками Австро-Угорської імперії, головним осередком яких був сусідній хребет Сигліс. До сьогодні вся вершина Явірника пошрамована залишками військових окопів і бліндажів, а під ногами часто можна знайти гільзи від набоїв, залишки військової амуніції. Спуск з хребта проходить через урочище Ангелів, де знаходиться одна з останніх вцілілих залізних гут («Ангелівська домна»), далі містком через
р. Лімницю до асфальтованої дороги між селами Ясень і Гриньків, де розташоване місце для відпочинку, неподалік від якого починається стежка до урочища Печера Довбуша, що біля підніжжя гори Гриньків Верх. 

Іншим варіантом продовження мандрівки з гори Брустуруватої є спуск на велику полонину Перещіп. З неї можна піднятись на гору Сигліс і її хребтом спуститись в с. Гриньків. Дорогою відкриваються цікаві види на Західні Ґорґани. А вже на спуску минаємо три «соколи» – ботанічну пам’ятку природи загальнодержавного значення «Урочище Сокіл», пластовий табір-музей «Сокіл» і гору «Сокіл», колись знану як Брама Довбуша. Далі на нашому шляху знову ж таки місток через р. Лімницю і автобусна зупинка в с. Гриньків, від якої починається маркована стежка на гору Висока і відновлена повстанська криївка в урочищі Плаєк, відновлена в 2017 р.

 

The Route on the Mount Brusturuvata

The route starts from the final bus stop, located in the center of the village of Lypovytsia. You need to move from the stop south along the field road, which goes past the Church of the Miracle of the Archangel Michael (1871). Going up, you need to turn left, here begins the tract Yavorynka, which overlooks the village of Lypovytsia, the Stinka ridge and other surrounding mountains, and in the south there is the Arshitsa ridge.

Not far from the Yavorynka tract there is a botanical natural monument of local significance "Kotovy", which received its status in order to preserve the growth of juniper. We pass the Yavorynka tract and enter the old beech forest. After walking through the forest for about 1.5 km, we find ourselves in a mysterious "kingdom of stone giants" on Mount Brusturuvata (1200 m above sea level), the top of which is completely covered with rock ledges of various shapes.

From Mount Brusturuvata you can continue to move along the Yavirnyk ridge towards the village of Hrynkiv. 1.5 km from the top we reach a large meadow, at the bottom of which there is a spring, and nearby are the remains of a military burial ground from the First World War. In general, Yavirnyk is interesting, in addition to nature, and its history, because here in February 1915 there were bloody battles between soldiers of the Russian Imperial Army, based on this ridge, and soldiers of the Austro-Hungarian Empire, whose main center was the neighboring Syglis ridge. To this day, the entire top of Yavirnyk is scarred by the remains of military trenches and dugouts, and underfoot can often be found shell casings, remnants of military ammunition. The descent from the ridge passes through the tract of Angels, where one of the last surviving iron guts ("Angel's Blast Furnace"), then a bridge across Limnytsia to the asphalt road between the villages of Yasen and of Hrynkiv, where there is a place for rest, not far from which the trail begins to the tract Dovbush Cave, at the foot of Hrynkiv Verkh mountain.

Another option to continue the journey from Mount Brusturuvata is the descent to the large Pereshchip meadow. From there you can climb Mount Syglis and go down its ridge to the village of Hrynkiv. The road offers interesting views of the Western Gorgan. And already on the descent we pass three "Sokoly" (falcons) - a botanical monument of national importance "Sokil tract", a formation camp-museum "Sokil" and the mountain "Sokil", once known as Dovbush Gate. Further on our way again the bridge over the river Limnytsia and the bus stop in the village of Hrynkiv, from which begins the marked trail to the mountain Vysoka (High) and restored insurgent hideout in the tract Plaiek, restored in 2017.