Додаток 1

                                                                                                     до розпорядження

                                                                                                     сільського голови

                                                                                                           від 28.11.2018 р № 88

 

ПОЛОЖЕННЯ

про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку

Спаської об’єднаної територіальної громади

 

 1. Загальні положення

   Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку Спаської об’єднаної територіальної громади.

 Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій,політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку.  Склад робочої групи затверджується розпорядженням сільського голови. Робоча група працює постійно , на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.

До складу робочої групи можуть входити робочі підгрупи, комісії,  Умови їх діяльності визначаються окремо

 1. Функції

Робоча група в процесі діяльності

 •  розробляє проект бачення  Стратегічного розвитку громади;
 •  визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану розвитку громади;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку громади.
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 •  може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку громади з метою накопичення пропозицій для включення в стратегічний план розвитку;
 • узагальнює та оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану розвитку;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню  довго і короткострокових цілей;
 • формує склади робочих підгруп  за стратегічними напрямками розвитку громади;
 • затверджує керівників робочих підгруп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • бере участь у розробці та подає проект Стратегічного плану розвитку громади на затвердження сільській раді.
 1. Повноваження/правові гарантії діяльності робочої групи

 Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.

За результатами розгляду і вивчення питань, робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи (консенсусом) , які беруть участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.

Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану розвитку громади, в організаціях, установах громади, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність для вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану розвитку;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед жителів громади з питань розробки і втілення Стратегічного плану розвитку та значення його необхідності;
 • вносити виконкому пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану розвитку;
 • брати участь у підготовці і проведені громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку громади;
 • розробляти та узгоджувати проекти договорів, пов’язаних з розробкою  Стратегічного плану розвитку;

 

4.Обов’язки/відповідальність робочої групи.

Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану розвитку громади.

Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосується виконання завдань щодо Стратегічного плану.

                                                                                                                             

Спаський сільський голова                                            Медвідь М.П.