Спаська сільська рада об’єднаної територіальної

  інформує про проведення конкурсу з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності.

 

 Назва об’єкта оцінки: нежитлове приміщення загальною площею 85.2  кв.м.

 Місцезнаходження об’єкта оцінки: Івано-Франківська область, Рожнятівський район,         с. Луги, вул. Перемоги, 5

Балансоутримувач: Спаська сільська рада об’єднаної територіальної громади (код ЄДРПОУ 04355303).

Мета проведення оцінки: визначення ринкової вартості.

Подібні до об’єкта оцінки об’єкти – приміщення, частини будівель (інші види функціонального використання).

Замовник послуг з оцінки: Спаська сільська рада об’єднаної територіальної громади, телефон:    2-00-65, електронна адреса 04355303@mail.gov.ua

Розмір земельної ділянки пропорційний площі (частині площі) будівлі під об’єктом  з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території.

Місце розташування земельної ділянки: Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с. Луги, вул. Перемоги, 5

Платник робіт з оцінки: Спаська сільська рада об’єднаної територіальної громади

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна » до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого рішенням сесії № 327-11/2019, статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування».

                                                                                                                                                             

Додаток №1 до рішення

                                                                                                сесії Спаської сільської ради ОТГ

                                                                                                №  327-11/2019   від 18.04.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Спаської сільської ради  об’єднаної територіальної громади, що підлягають

наданню в оренду та приватизації ( відчуженню)

І. Загальні положення

1. Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Спаської сільської ради об’єднаної  територіальної громади, що підлягають наданню в оренду та відчуженню (далі – Положення) розроблене відповідно до вимог Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні” та інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Спаської сільської ради ОТГ

Це Положення визначає процедуру конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності - суб’єктів господарювання (далі суб’єкти оціночної діяльності) для проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності Спаської сільської  ради об’єднаної  територіальної громади (крім грошової оцінки земельних ділянок), на підставі звернень комунальних підприємств, установ та організацій, в господарському віданні або в оперативному управлінні яких вони знаходяться (надалі – замовники), що підлягають наданню в оренду та відчуженню.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – документи щодо досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копія договору про надання послуг з оцінки разом з копіями акта приймання-передавання робіт з оцінки та висновку про вартість об’єкта оцінки);

конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна;

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості надання послуг з оцінки та строку її виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення конкурсу;

об’єкти оцінки першого рівня складності - будівлі (у тому числі ті, що утворюють комплекси); приміщення; споруди (як окремі об’єкти); об’єкти незавершеного будівництва; серійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); несерійне обладнання (окремий об’єкт або декілька об’єктів); колісні транспортні засоби; судноплавні засоби; літальні апарати; запаси (зокрема товари);

об’єкти оцінки другого рівня складності - об’єкти нерухомого майна, асоційовані з бізнесом; цілісні майнові комплекси або їх активи; цінні папери; корпоративні права; нематеріальні активи; права вимоги; унікальні та складні об’єкти (зокрема, об’єкти, що мають понад 10 тис. необоротних активів, або розташовані на значній кількості земельних ділянок в межах одного регіону, або розташовані в різних регіонах, або розташовані на земельних ділянках, які мають різне цільове призначення тощо);

претендент - суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти участь у конкурсі та подав  документи до виконкому Спаської сільської ради  ОТГ  у строк, передбачений в оприлюдненому інформаційному повідомленні про проведення конкурсу;

учасник конкурсу - претендент, якого допущено до участі в конкурсі.

3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією (далі – комісія). Склад комісії затверджується рішенням сесії Спаської сільської ради ОТГ, а її персональний склад - розпорядженням  сільського голови. 4. Очолює комісію голова. У разі відсутності голови комісії його обов’язки виконує заступник голови.

Голова комісії у межах наданих йому повноважень:

скликає засідання комісії;

головує на засіданнях комісії;

приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, передбачених цим Положенням;

видає розпорядження  та доручення, обов’язкові для виконання членами комісії;

організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією;

бере участь у таємному голосуванні;

підписує підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами.

5. Секретар комісії є її членом та в межах наданих йому повноважень:

здійснює підготовку інформаційного повідомлення про проведення конкурсу;

забезпечує виконання доручень голови комісії;

опрацьовує подані претендентами підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки;

готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії;

готує інформацію щодо кожного претендента, який має намір взяти участь в конкурсі;

складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності;

готує інформацію про результати конкурсу для повідомлення переможців конкурсу, замовників конкурсу та для оприлюднення.

6. На період тривалої відсутності секретаря комісії його повноваження делегуються головою комісії будь-якому члену комісії.

7. В інформаційній довідці зазначається про:

наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого  здійснюватиме переможець конкурсу;

перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними документами) оцінювача;

наявність у претендента підтвердженого документально практичного досвіду виконання робіт з оцінки подібних об’єктів;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу і замовниками, за підсумками попередніх конкурсів;

наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, за підсумками їх рецензування.

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу

1. Інформація про проведення  конкурсного відбору суб’єкта оціночної діяльності публікується в  районній газеті « Новини Підгір`я»  або в інших засобах масової інформації  та розміщується  на офіційному  веб - сайті Спаської сільської ради ОТГ не пізніше  ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення конкурсу  .

2. Інформація про проведення конкурсу має містити:

дату і місце проведення конкурсу;

інформацію про об’єкт оцінки;

кінцевий термін подання документів;

строк виконання послуг у календарних днях (за потреби);

перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії;

вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки об’єкта оцінки, а також подібного до оцінюваного майна);

інформацію про замовника та особу – платника робіт з оцінки;

інформацію про подібні до об’єкта оцінки об’єкти, ознаки подібності якого наведено в додатку 2 до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від  31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 47) 

очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки;

відомості про місцезнаходження комісії,  контактні номери телефонів.

3. Особи, які надають інформацію про об'єкт оцінки, відповідають за її достовірність, повноту та відповідність вимогам законодавства.

4. Інформація про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, висвітлюється на офіційному веб-сайті Спаської сільської ради ОТГ.

Конкурс проводиться через п’ятнадцять календарних днів, після опублікування  інформації.

5. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті  і складається із:

конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено також строк виконання робіт (у календарних днях), якщо його не було  визначено в інформації про проведення конкурсу;

документів щодо практичного досвіду виконання послуг з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 1 до Положення).

підтвердних документів;

6. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать:

заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 2 до Положення);

копія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого буде здійснювати переможець конкурсу;

інформація про претендента (додаток 3 до Положення).

Інформація про претендента містить:

         наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності;

інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, тощо.

7. Один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. У разі з'ясування факту залучення одного і того самого оцінювача з метою надання послуг з оцінки майна того самого об'єкта декількома претендентами бали за професійний стаж такого оцінювача, а також за його практичний досвід виконання робіт не зараховуються жодному з претендентів.

8. Пропозицію щодо ціни надання послуг з оцінки; документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом з інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна; підтвердні документи має засвідчити підписом керівник суб’єкта оціночної діяльності.

9. До участі в конкурсі з метою надання послуг з оцінки майна можуть бути допущені претенденти, які діють на підставі сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”, якими передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

10. Конкурсна документація подається до управління обліку та контролю за використанням комунального майна за чотири робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно).

ІІІ. Порядок проведення конкурсу

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її кількісного складу. Конкурс відбору суб’єкта оціночної діяльності  для приватизації ( відчуження) комунального майна  проводиться за наявності не менше двох учасників. Конкурс відбору суб’єкта оціночної діяльності  для оренди комунального майна  проводиться за наявності одного  учасника .

2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

3. На засіданні комісія:

аналізує підтвердні документи, документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки претендентів та розглядає інформаційну довідку про кожного претендента, підготовлену секретарем (за його відсутності іншим членом комісії, якому делеговано повноваження секретаря);

приймає шляхом голосування рішення про допуск претендентів до участі в конкурсі або виключення з учасників конкурсу;

розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією;

обраховує кількість балів, які набрали учасники конкурсу за критеріями;

проводить таємне голосування;

обирає переможця конкурсу;

приймає рішення про відміну конкурсу в разі наявності обставин, що унеможливлюють його проведення.

4.  Претенденти не допускаються до участі в конкурсі у разі:

якщо подана конкурсна документація є неповною, зокрема не містить хоча б одного з документів, передбачених пунктом 5 розділу ІІ цього Положення;

якщо подана конкурсна документація є недостовірною;

якщо подана конкурсна документація оформлена неналежним чином та не відповідає вимогам цього Положення (зокрема, цінову пропозицію подано у відкритому вигляді;

документи, передбачені пунктами 5 і 6 розділу ІІ цього Положення, оформлено не за формами та (або) не завірено підписом керівника;

в інформації про претендента відсутній підпис (підписи) оцінювачів;

якщо подана конкурсна документація є такою, що не відповідає оприлюдненій інформації про проведення конкурсу та вимогам цього Положення (зокрема, неправильно зазначено об’єкт оцінки; не зазначено строк надання послуг з оцінки (якщо його не зазначено в інформації про проведення конкурсу);

строк надання послуг з оцінки зазначено не у календарних днях або він перевищує той, що зазначено в інформації про проведення конкурсу);

якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів для участі у конкурсі;

якщо запропонована претендентом вартість надання послуг з оцінки об’єктів першого рівня складності перевищує очікувану найбільшу ціну надання послуг з оцінки об’єкта оцінки, надруковану в інформаційному оголошенні про проведення конкурсу.

Рішення про недопущення претендента до участі в конкурсі приймає комісія під час засідання шляхом голосування.

5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається.

6. У разі якщо на момент проведення конкурсу відпала необхідність відбору суб’єкта оціночної діяльності для проведення робіт з незалежної оцінки, комісія приймає рішення про зняття з конкурсу такого об’єкта оцінки та робить відповідний запис в протоколі проведення конкурсу.

7. Конкурс вважається таким, що не відбувся, якщо:

на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише одну заяву від претендента для оцінки комунального майна для  відчуження;

за підсумками розгляду комісією поданої претендентами конкурсної документації учасником конкурсу не визнано жодного претендента або визнано лише одного претендента;

після виключення комісією учасника (учасників) конкурсу залишився лише один учасник.

У таких випадках голова комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його дату.

8. До критеріїв визначення переможця конкурсу належать:

досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об'єкта оцінки, зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником;

наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника конкурсу та (або) оцінювача (оцінювачів), якого(их) він залучає до виконання робіт з оцінки, за останні 3 роки до дати проведення конкурсу;

наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про надання послуг з оцінки, укладених між учасником конкурсу та замовником з вини суб’єкта оціночної діяльності;

наявність серед заявлених учасником конкурсу для надання послуг з оцінки оцінювачів таких, які є членами саморегулівних організацій оцінювачів;

наявність фактів неналежного виконання учасником конкурсу умов договору (договорів) про надання послуг з оцінки майна та (або) відомостей щодо застосування до оцінювача(ів), якого(их) залучає учасник конкурсу, заходів дисциплінарного впливу (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого рівня складності);

запропонована учасником конкурсу вартість надання послуг з оцінки (застосовується під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки першого рівня складності).

9. Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня складності відбувається за один етап.

Обрання переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності відбувається за два етапи.

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів першого рівня складності проводиться у послідовності згідно розділу ІV Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 47).

Визначення переможця конкурсу щодо оцінки об’єктів другого рівня складності проводиться у послідовності згідно розділу V Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 31.12.2015р. № 2075 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16.01.2018р. № 47).

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому разі для аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може оголосити перерву в засіданні на строк, що не перевищує сім календарних днів.

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності (додаток 4 до Положення), інформації про всіх учасників конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні комісії управління обліку та контролю за використанням комунального майна забезпечує зберігання конкурсної документації учасників конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності.

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена.

Підсумкову таблицю визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності складають для кожного об’єкта оцінки окремо, її підписують голова комісії та члени комісії, присутні на засіданні.

       11. Рішення комісії оформлюються протоколом. Протокол підписують усі присутні на засіданні члени комісії.

ІV. Інформація про результати конкурсу

1. Після проведення конкурсу виконком Спаської сільської ради ОТГ  письмово інформує переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки.

2. Інформація про результати конкурсу публікується в засобах масової інформації, висвітлюється на офіційному веб-сайті сільської  ради.

3. Конкурсна документація, передбачена пунктом 5 розділу ІІ цього Положення, зберігається у виконкомі Спаської сільської ради ОТГ протягом п’яти  років.  

 

Конкурс відбудеться в Спаській сільській раді ОТГ о 14.00 год 03.12.2019 р. за адресою: Івано-Франківська обл., Рожнятівський р-н, с.Спас, вул. Січових Стрільців 79.

Документи приймаються до 30.11.2019 року включно.

Телефон для довідок: 2-00-65